هوش تجاری

تمامی مقالات


هوش تجاری

ترکیب دیتا در Power BI

0
اکنون می پردازیم به ترکیب و ادغام دیتای استخراج شده از دو Data Source متفاوت. ترکیب دیتا تاکنون توانستیم دیتا…
فهرست