فرم دستور توابع MIN و MAX در SQL SERVER

توابع MIN و MAX

تابع MINکوچکترین مقدار ستون انتخاب شده را برمی گرداند.

تابع MAXبیشترین مقدار ستون انتخاب شده را برمی گرداند.

فرمت دستور MIN

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
;WHERE condition

فرمت دستور MAX

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
;WHERE condition

در زیر منتخبی از جدول “محصولات” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

توابع MIN و MAX

توابع MIN و MAX

مثال MIN

عبارت SQL زیر قیمت ارزان ترین محصول را پیدا می کند:

SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
;FROM Products

مثال MAX

عبارت SQL زیر قیمت گران ترین محصول را پیدا می کند:

SELECT MAX(Price) AS LargestPrice
;FROM Products
نوشتهٔ پیشین
فرمت دستور های SQL TOP، LIMIT، FETCH FIRST و ROWNUM در SQL
نوشتهٔ بعدی
فرم دستور اپراتور LIKE در SQL SERVER
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


در دنیای داده محور امروزی، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به…
اپراتور LIKE عملگر LIKEدر بند WHEREبرای جستجوی یک الگوی مشخص در…
عبارت SQL SELECT TOP بند SELECT TOP برای تعیین تعداد رکوردهایی که…
دستور SQL DELETE دستورDELETE برای حذف رکوردهای موجود در جدول استفاده…
از این مقاله برای دریافت یک نمای کلی از Power…
فهرست