3 تا از دستور های AND، OR و NOT در SQL

با WHEREمی توان این عملگر ها را AND، ORو NOTترکیب کرد.

AND:ORاین دستور ها برای فیلتر کردن رکوردها بر اساس بیش از یک شرط استفاده می شوند.

  • دستور ANDیک رکورد را نمایش می دهد اگر همه شرایط جدا شده با AND درست باشد.
  • اگر هر یک از شرایط جدا شده با صحیح باشد OR ، ORاپراتور رکوردی را نمایش می دهد .

اپراتور NOTیک رکورد را نمایش می دهد اگر شرط(های) TRUE نباشد.

فرم دستور AND:

…SELECT column1, column2
FROM table_name
 ;…WHERE condition1 AND condition2 AND condition3

فرم دستور OR:

…SELECT column1, column2
FROM table_name
;…WHERE condition1 OR condition2 OR condition3

فرم دستور NOT:

SELECT column1, column2
FROM table_name
;WHERE NOT condition

 مثال AND

عبارت SQL زیر همه فیلدها را از “مشتریان” انتخاب می کند که کشور آن “آلمان” و شهر “برلین” است:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE Country=‘Germany’ AND City=‘Berlin

مثال OR

عبارت SQL زیر همه فیلدها را از “Customers” انتخاب می کند که شهر “Berlin” یا “München” است:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE City=‘Berlin’ OR City=‘München

عبارت SQL زیر همه فیلدها را از “مشتریان” انتخاب می کند که کشور آن “آلمان” یا “اسپانیا” است:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE Country=‘Germany’ OR Country=‘Spain

مثال NOT

عبارت SQL زیر همه فیلدها را از “مشتریان” انتخاب می کند که کشور آن “آلمان” نیست:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE NOT Country=‘Germany
AND، OR و NOT

AND، OR و NOT

ترکیب AND، OR و NOT

همچنین می توانید دستور ها ORNOTو ANDرا ترکیب کنید.

عبارت SQL زیر همه فیلدها را از “Customers” انتخاب می کند که کشور آن “آلمان” است و شهر باید “Berlin” یا “München” باشد (برای ایجاد عبارات پیچیده از پرانتز استفاده کنید):

SELECT * FROM Customers
;WHERE Country=‘Germany’ AND (City=‘Berlin’ OR City=‘München’)

عبارت SQL زیر همه فیلدها را از “مشتریان” انتخاب می کند که کشور آن “آلمان” و نه “ایالات متحده آمریکا” است:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE NOT Country=‘Germany’ AND NOT Country=‘USA
نوشتهٔ پیشین
مدیریت ریسک 5 مرحله ای ISO و 4 چارچوب اساسی استانداردهای مدیریت ریسک
نوشتهٔ بعدی
9 کشور موفق داده پردازی در سیستم مالیاتی از نگاه کیسان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


دستور SQL SELECT DISTINCT SELECT DISTINCT این عبارت فقط برای…
دستور SQL SELECT دستور SELECTبرای انتخاب داده ها از پایگاه داده…
جداول پایگاه داده یک پایگاه داده اغلب حاوی یک یا…
تجزیه و تحلیل داده های مالیاتی می تواند به حل…
SQL چیست؟ SQL مخفف Structured Query Language است ای کیو…
فهرست