دستور UPDATE در SQL SERVER

دستور SQL UPDATE

دستور UPDATEبرای اصلاح رکوردهای موجود در جدول استفاده می شود.

فرمت دستور UPDATE

UPDATE table_name
…, SET column1 = value1, column2 = value2
;WHERE condition

توجه: هنگام به روز رسانی رکوردها در جدول مراقب باشید! به خط WHERE در دستور UPDATE توجه کنید . این دستور WHERE مشخص می کند که کدام رکورد (ها) باید به روز شود. اگر دستور WHERE را حذف کنید، تمام رکوردهای جدول به روز می شوند!

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

UPDATE

UPDATE

جدول UPDATE

عبارت SQL زیر مشتری با ایدی 1 (CustomerID = 1) را با یک ContactName  و یک شهر جدید به روز می کنیم.

UPDATE Customers
‘SET ContactName = ‘Alfred Schmidt’, City= ‘Frankfurt
;WHERE CustomerID = 1

انتخاب از جدول “مشتریان” اکنون به شکل زیر است:

به روز رسانی چندین رکورد

این خط WHERE است که تعیین می کند چه تعداد رکورد به روز می شود.

دستور SQL زیر نام ContactName را برای تمام رکوردهایی که کشور آن “مکزیک” است به “Juan” به روز می کند:

UPDATE Customers
‘SET ContactName=‘Juan
;WHERE Country=‘Mexico

جدول “مشتریان” اکنون به شکل زیر است:

هشدار UPDATE

هنگام به روز رسانی ردیف ها مراقب باشید. اگر WHERE را حذف کنید، تمام رکوردها به روز می شوند!

UPDATE Customers
;SET ContactName=‘Juan

جدول “مشتریان” اکنون به شکل زیر است:

نوشتهٔ پیشین
مقادیر NULL در SQL SERVER
نوشتهٔ بعدی
8 تفاوت اصلی و مهم Power BI Desktop و Power BI Service
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


اپراتور LIKE عملگر LIKEدر بند WHEREبرای جستجوی یک الگوی مشخص در…
توابع MIN و MAX تابع MINکوچکترین مقدار ستون انتخاب شده را…
عبارت SQL SELECT TOP بند SELECT TOP برای تعیین تعداد رکوردهایی که…
دستور SQL DELETE دستورDELETE برای حذف رکوردهای موجود در جدول استفاده…
از این مقاله برای دریافت یک نمای کلی از Power…
فهرست