فرم دستور SELECT DISTINCT در SQL SERVER

دستور SQL SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT این عبارت فقط برای برگرداندن مقادیر متمایز (متفاوت) استفاده می شود.

در داخل یک جدول، یک ستون اغلب حاوی مقادیر تکراری زیادی است و گاهی اوقات شما فقط می خواهید مقادیر مختلف (متمایز) را فهرست کنید.

فرم دستور SQL SELECT DISTINCT

, …SELECT DISTINCT column1, column2
;FROM table_name

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT

انتخاب مثال بدون مقادیر متمایز

دستور SQL زیر همه مقادیر (از جمله موارد تکراری) را از ستون “Country” در جدول “Customers” انتخاب می کند:

;SELECT Country FROM Customers

حال، اجازه دهید از SELECT DISTINCTعبارت استفاده کنیم و نتیجه را ببینیم.

نمونه های متمایز را انتخاب کنید.

عبارت SQL زیر فقط مقادیر DISTINCT را از ستون “Country” در جدول “Customers” انتخاب می کند:

;SELECT DISTINCT Country FROM Customers
SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT

عبارت SQL زیر تعداد کشورهای مختلف مشتری (متمایز) را فهرست می کند:

;SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM Customers
SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT

راه حل MS Access در اینجا آمده است:

SELECT Count(*) AS DistinctCountries
;FROM (SELECT DISTINCT Country FROM Customers)
SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT

نوشتهٔ پیشین
فرم دستور SELECT در SQL SERVER
نوشتهٔ بعدی
دستور WHERE در SQL SERVER
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


اپراتور LIKE عملگر LIKEدر بند WHEREبرای جستجوی یک الگوی مشخص در…
توابع MIN و MAX تابع MINکوچکترین مقدار ستون انتخاب شده را…
عبارت SQL SELECT TOP بند SELECT TOP برای تعیین تعداد رکوردهایی که…
دستور SQL DELETE دستورDELETE برای حذف رکوردهای موجود در جدول استفاده…
از این مقاله برای دریافت یک نمای کلی از Power…
فهرست