مشاوره و آموزش

با توجه به رشد بسیار سریع داده و عدم توجه به، موضوع ترکیب داده ها ، تحلیل و داده کاوی انبوه داده های  موجود در سازمان‌ها،  و همچنین نبود ساختار مناسب در پردازش داده های کلان سازمان در جهت تبدیل آنها به اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری و تصمیم سازی و نبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در بنگاه‌ها ، سازمانها  و واحدهای کسب وکار بخش خصوصیگروه هوش تجاری کیسان در راستای سند چشم انداز توسعه ای خود ،برای  هوشمندی کسب و کارها ، طی خدمات مشاوره ای و اجرایی خود، امکان دسترسی به اطلاعات مناسب و  متمرکز را برای سطوح مختلف مدیران فراهم می‎ کند. ومدیران سازمان را قادر می‎ سازد تا در کوتاهترین زمان اطلاعات تحلیلی مورد نیاز خود را جهت تصمیم‎ گیری و آگاهی از هر نوع تغییر، با ساختاری مدیریت پسند و حرفه ای  بطوریکپارچه در اختیار بگیرنداین مهم مدیران حرفه ای را به مدیران چابک در تصمیم گیری تبدیل خواهد نمود.

خدمات مشاوره و نظارت هوش تجاری کیسان

  • شناخت و تحلیل وضع جاری و امکان سنجی راه حل هوش تجاری
  • امکان سنجی و تهیه RFP پروژه‌های Business Intelligence
  • مشاوره در تدوین وضعیت مطلوب Business Intelligenceدر سازمان متقاضی
  • مشاوره و نظارت بر پروژه‌ه طراحی و استقرار Business Intelligence
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی  و کاربردی ویژه سطوح مختلف سازمان در جهت سریع در هماهنگی به منظور پروژه استقرار هوش تجاری در کسب وکار
فهرست